Mapa serwisu Książka teleadresowa Dla niepełnosprawnych Poleć stronę Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową Kontakt Strona główna


Ikony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
Ogłoszenia ›› Komunikaty i wykazy ›› Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ›› Plany miejscowe - w toku ›› Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie Powrót Wersja do druku Zmniejsz Powiększ
Strzelce Opolskie, dnia 11.01.2016 r.
Nr A.6721.20.183.2016
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/291/2013 z dnia 30 października 2013 r.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”, obejmującego część gruntów wsi Brzezina i Warmątowice, tj. obszar ograniczony:
1) od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94,
2) od strony wschodniej – drogą transportu rolnego i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice,
3) od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie,
4) od strony zachodniej – pierwszorzędną nieczynną linią kolejową nr 175 relacji Kłodnica - Strzelce Opolskie - Fosowskie - Kluczbork i drogą krajową nr 88, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 
w dniach od 25 stycznia 2016 r. do 22 lutego 2016 r.
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:
1) uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2016 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Pliki do pobrania:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (PDF, 239.78 kB)
obszar objęty zmianą planu (PDF, 177.28 kB)
treść ogłoszenia o przystąpieniu (PDF, 419.22 kB)
treść ogłoszenia o wyłożeniu (PDF, 443.93 kB)
Ogłoszenia

Informację wytworzył(a)/wprowadził(a): Magdalena Wolańska (2011-11-17 12:00:23)
Informację zmodyfikował (a): Magdalena Wolańska (2016-01-13 11:52:48)
Rejestr zmian podstrony