Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana decyzji Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r., budowa sieci wodociągowej w Jędryniach

Data publikacji: 2017-03-24

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

o wydaniu na rzecz:

  • Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,
    decyzji Nr 5/2017 z dnia 21 marca 2017 r., znak sprawy A.6733.12.2016, postanawiającej na wniosek strony i za zgodą stron o zmianie decyzji Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r., znak sprawy A.6733.12.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach:
    • Jędrynie, w pasie drogowym i w rejonie ul. Dębowej, ul. Zielonej, ul. Krótkiej i ul. Polnej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 69, 68, 66, 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,
    • Rozmierka,w pasie drogowym ul. Strzeleckiej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188,
      w części dotyczącej załącznika graficznego nr 1 do decyzji.

Pozostałe warunki decyzji Nr 3/2017 z dnia 27.01.2017 r., znak sprawy A.6733.12.2016, pozostawia się bez zmian.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 marca 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2017-07-18 09:48
Kozołup Marek
160.14KB
Liczba odwiedzin: 36835