Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2016-10-21

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia,

że na wniosek z dnia 6.09.2016r. Pana Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie przy ul. Zwycięstwa 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1).

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 21 października do 3 listopada 2016r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2017-06-27 09:17
konto intracom
403.89KB
Liczba odwiedzin: 220511