Ogłoszenia

drukuj
30 stycznia 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Jędryniach

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.      z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia się o wydaniu na rzecz: Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,

decyzji Nr 3/2017, znak sprawy A.6733.12.2016 z dnia 27 stycznia 2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach:

-          Jędrynie, w pasie drogowym i w rejonie ul. Dębowej, ul. Zielonej, ul. Krótkiej i ul. Polnej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 69, 68, 66, 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,

-          Rozmierka,w pasie drogowym ul. Strzeleckiej, przewidzianej do realizacji na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 31 stycznia 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): A I (2017-01-30)