Ogłoszenia

drukuj
15 lutego 2017
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej w Jędryniach
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.   poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 188, obręb Rozmierka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. elektroenergetycznym kablem zasilającym i słupem oświetleniowym, przewidzianej do realizacji w miejscowościach:
 
  • Jędrynie w pasie drogowym ul. Dębowej, ul. Zielonej,  ul. Krótkiej, ul. Polnej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,
  • Rozmierka w pasie drogowym ul. Strzeleckiej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188.
 
Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (Biuro Architekta Miejskiego, II piętro, pokój nr 25, informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się w dniu 15 lutego 2017 r.
 
 
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Marietta Gajda (2017-02-15)
Informację wprowadził(a): Marek Kozołup (2017-02-15)
Informację zmodyfikował(a): Marek Kozołup (2017-02-15)