Ogłoszenia

drukuj
10 marca 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrynie

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 

Z A W I A D A M I A   S I Ę 

o wydaniu na rzecz:

Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10,

decyzji Nr 4/2017, znak sprawy A.6733.14.2016 z dnia 2.03.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią   ścieków (na działce ozn. nr ewid. gruntu 188, obręb Rozmierka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. elektroenergetycznym kablem zasilającym i słupem oświetleniowym, przewidzianej do realizacji w miejscowościach:

- Jędrynie w pasie drogowym ul. Dębowej, ul. Zielonej, ul. Krótkiej, ul. Polnej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 150, 59, 58, 149, 129, 39, 128 i 94,

Rozmierka w pasie drogowym ul. Strzeleckiej i drogi powiatowej Nr 1821 O, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 937, 945 i 188.

 

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Zgodnie z art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 10 marca 2017 r.

 

 

 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Marieta Gajda (2017-03-03)
Informację wprowadził(a): Paweł Sobieraj (2017-03-03)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Sobieraj (2017-03-13)