Ogłoszenia

drukuj
12 kwietnia 2017
Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, że w dniach 3–4 czerwca 2017 roku odbędą się Dni Ziemi Strzeleckiej

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,

że w dniach 3–4 czerwca 2017 roku odbędą się

Dni Ziemi Strzeleckiej

oraz zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia podczas Dni Ziemi Strzeleckiej:

  1. wesołego miasteczka,
  2. gastronomii,
  3. sprzedaży napojów.

Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności. Istnieje możliwość złożenia dodatkowej oferty na połączone dwie lub trzy działalności. Jeżeli taka oferta będzie korzystniejsza niż suma najkorzystniejszych pojedynczych wyłączności, organizator zastrzega sobie prawo wybrania takiego właśnie rozwiązania.

W referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są szczegółowe założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka oraz gastronomii i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 58, e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl).

Oferty powinny zawierać:

- dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności,

- zakres oferowanych usług,

- proponowana odpłatność brutto za dzierżawę terenu wraz z 23% podatku VAT,

- dowód wpłaty wadium.

Oferty pisemne należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1 w terminie do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko”, „gastronomia”, „sprzedaż napojów” lub „oferta łączona”.

Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl, w terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatorów pod nr tel. 77 404 93 58.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2017 r.o godz. 11:15.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł za każdą złożoną ofertę. Wpłaty wadium można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w banku Spółdzielczym w Leśnicy oddział w Strzelcach Opolskich lub w kasie Urzędu Miejskiego do 24 kwietnia 2017 r., do godziny 11:00.

Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zostanie zaliczone w poczet umowy dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej konkurs od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom przelewem w ciągu trzech dni od daty konkursu.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Henryk Czempiel (2017-04-12)
Informację wprowadził(a): Paweł Sobieraj (2017-04-12)