Ogłoszenia

drukuj
21 kwietnia 2017
Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
Strzelce Opolskie, dnia 12.04.2017 r.
Nr A.6721.31.56.2017
 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXVI/206/2016 z dnia 26 października 2016 r.,
 
z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”, 
 
w dniach od 2 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.
 
Przedmiotowa zmiana planu dotyczy części tekstowej obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” przyjętego Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 lutego 2015 r. poz. 315), w zakresie § 10 pkt 1 oraz § 17 pkt 4, pkt 5 i pkt 6 lit. a. Pozostałe ustalenia tego planu nie podlegają zmianie.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1000.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
 
Burmistrz Strzelec Opolskich
Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 21 kwietnia 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.
Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Magdalena Wolańska (2017-04-21)
Informację wprowadził(a): Paweł Sobieraj (2017-04-21)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Sobieraj (2017-04-21)