Ogłoszenia

drukuj
30 czerwca 2017
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
Strzelce Opolskie, dnia 26.06.2017 r.
 
Nr A.6721.33.12.2017
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
 
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały nr XXXIII/257/2017 z dnia
26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej, obejmującego północną część miasta Strzelce Opolskie – obszar ograniczony: 
- od strony północnej – granicą terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” i drogą powiatową – ulicą Zakładową, 
- od strony wschodniej – drogą wojewódzką – ul. Marka Prawego,
- od strony południowej – drogą powiatową – ul. Jana Matejki i terenem kolejowym,
- od strony zachodniej – drogą powiatową – ul. 1 Maja.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.
 
Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). 
 
Burmistrz Strzelec Opolskich
 
Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.
Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Magdalena Wolańska (2017-06-27)
Informację wprowadził(a): Paweł Sobieraj (2017-06-27)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Sobieraj (2017-07-04)