Ogłoszenia

drukuj
7 lipca 2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Z A W I A D A M I A   S I Ę 

o wydaniu:

-          na rzecz P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7,

-          decyzji Nr 7/2017, znak sprawy A.6733.1.2017 z dnia 28.06.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR2502_C polegającej na:

1)     budowie telekomunikacyjnej wieży kratowejo wysokości całkowitej 49,5 m (wraz ze sztycą odgromową);

2)     montażu 12 anten sektorowych Huaweina wysokości 47,1 m nad poziomem terenu:

-          A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 20º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 20º,

-          A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 20º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 20º,

-          A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 130º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 130º,

-          A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 130º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 130º,

-          A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 290º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 290º,

-          A26451900 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º,

-          A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º;

3)     montażu 3 anten radioliniowych na wysokości 43,5 m nad poziomem terenu, działających w paśmie 80000 MHz, 23000 MHz i 32000 MHz skierowanych na azymuty: 279º, 224º i 36º;

4)     montażu 15 urządzeń RRU;

5)     montażu urządzeń sterujących;

przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich, na części działki ozn. nr ewid. gruntu 2184 (w rejonie ul. Toszeckiej).

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 lipca 2017 r.

 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Pliki do pobrania:

Informację opracował(a): Marieta Gajda (2017-07-06)
Informację wprowadził(a): Michał Kiszczyk (2017-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Michał Kiszczyk (2017-07-07)