Uchwały Rady Miejskiej

drukuj
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
254 Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2017-03-22
253 Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-22
252 Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę 2017-03-22
251 Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna 2017-03-22
250 Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego 2017-03-22
249 Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 2017-03-22
248 Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Opolskie w 2017 roku 2017-03-22
247 Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki 2017-03-22
246 Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-03-22
245 Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 2017-03-22