Pomoc Społeczna

drukuj
Tytuł:Dodatek energetyczny
Miejsce załatwienia sprawy:

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Podanie o przyznanie dodatku energetycznego Kserokopia umowy kompleksowej (umowy sprzedaży energii elektrycznej) Nr konta Bankowego i nazwa Banku, na który należy przelewać dodatek energetyczny

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział "Dodatki mieszkaniowe" Pokój Nr 12

Termin załatwienia odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013 poz. 984 ) ­ oraz wydane na jej podstawie Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. i 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego ­ odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.); Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. ( M.P. 2013, poz.963); Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. ( M.P. 2014, poz.291); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2014, poz. 1628 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U. 2014 poz. 224)

Pliki:

Informację wprowadził(a): A I (2017-01-24)
Zobacz pozostałe