Pomoc Społeczna

drukuj
Tytuł:Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej,
opinia dyrektora szkoły,
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny /dochód jest ustalany na podstawie dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Świadczeń Społecznych Pokój Nr 20 i 21  Biuro czynne w godzinach: Poniedziałki od 8.00 do 16:00 Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej (stypendium szkolne lub zasiłek szkolny) wydana będzie po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 351,00 zł netto

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, należy obowiązkowo poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zmianami) ­ Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów, art. 90b do 90u.

Pliki:

Informację wprowadził(a): A I (2017-01-24)
Zobacz pozostałe