BIP
Ochrona danych osobowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Strzelce Opolskie
Pl. Myśliwca 1
47 – 100 Strzelce Opolskie

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Karolinę Kozołup, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail:

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Gmina Strzelce Opolskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Strzelce Opolskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się, jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),
  • żądania ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),
  • usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres .

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Strzelce Opolskie.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Strzelce Opolskie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie za pomocą odrębnych klauzul informacyjnych.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} klauzula_ewidencja wejść do budynku Urzedu_COVID
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2020-10-07 08:01 Kozołup Karolina 80.26KB
{format} wniosek_realizacja praw.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 773
2020-08-07 13:34 Kozołup Karolina 142.88KB
{format} umowy zlecenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 929
2020-01-22 11:41 Kozołup Karolina 80.46KB
{format} formularz kontaktowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 907
2020-01-20 08:47 Kozołup Karolina 80.25KB
{format} monitoring miejski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1235
2022-12-29 14:12 Kozołup Karolina 181.3KB
{format} klauzula informacyjna_mpzp_studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 965
2021-11-03 14:27 Kozołup Karolina 82.37KB
{format} klauzula informacyjna_kpa_milczące załatwienie sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1046
2019-05-16 13:57 Kozołup Karolina 83.17KB

Rejestr zmian strony Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2018-03-26 10:25:06
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2023-04-03 21:19:03
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2023-04-03 21:19:00
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2023-04-03 21:19:00
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5007