BIP
Informacje dla niesłyszących - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dla niesłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

  • poczta elektroniczna: 
  • faks: 77 461 22 88

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii urzędu.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Rejestr zmian strony Informacje dla niesłyszących

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2021-08-25 14:14:47
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2021-08-25 14:16:19
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2021-08-25 14:16:15
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2021-08-25 14:16:15
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1811