BIP
Deklaracja dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: bip.strzelceopolskie.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

 Godziny pracy

poniedziałek: 7:30 – 17:00

od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Kancelaria

tel.: (+48) 77 404 93 00 (do 06)

Sekretariat

tel.: (+48) 77 404 93 07, 77 404 93 08

email:

ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-23

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis posiada nieprawidłowe struktury nagłówków - przed nagłówkiem h1 występuje jeden nagłówek h2
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach iframe - mapy, filmy Youtube

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • mapa witryny
 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
 • przebudowano elementy ruchome - zatrzymywanie oraz dodanie paska postępu animacji
 • poprawiono odstępy między wierszami, akapitami, znakami
 • dodano tzw. skip linki do nawigacji w głównych blokach strony - nawigacja z klawiatury 
 • dodano możliwość dostosowania strony - ustawienie kontrastu, zmiana wielkości czcionki, zmiana odstępów między wierszami i paragrafami, zweżenie jak i rozszerzenie liter oraz słów

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie podmiotowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona podmiotowa BIP obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - Wersja graficzna/Wersja kontrastowa
 • ALT + 2 - Jak korzystać z BIP?
 • ALT + 3 - Przejdź do menu przedmiotowego
 • ALT + 4 - Mapa serwisu
 • ALT + 5 - Przejdź do treści strony
 • ALT + 6 - Panel WCAG
 • ALT + 7 - Przejdź do wyszukiwarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Świenty adres e-mail: 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Żelazna

e-mail:
Numer telefonu: +48 77 404 93 89

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich prowadzi ogólnodostępne wejście. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą do wejścia przez podjazd dla wózków inwalidzkich.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Biura Obsługi Interesanta: Kancelaria, Sala Ślubów, Kasa, Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Na parterze znajduje się duża tablica informacyjna z nazwami Referatów znajdujących się w budynku Ratusza podziałem na piętra oraz pokoje.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym  jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Urzędem:

 • poczta elektroniczna:
 • faks: 77 461 22 88

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się pod poniższym linkiem.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM, SKOGN

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

 

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Formularz zgłoszenie skorzystania z usług tłumacza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1303
2020-08-26 11:03 Kozołup Marek 74.95KB

Rejestr zmian strony Deklaracja dostępności

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Słonecki Marek 2020-02-17 14:08:26
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2024-02-28 20:08:31
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2024-02-28 20:08:28
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2024-02-28 20:08:28
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 7075