BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LIX Sesja Rady Miejskiej - 30.11.2022 r.

Data publikacji: 2022-11-23

Ważne do:

Obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 30 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LIX/466/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023;

Uchwała Nr LIX/467/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazw dla ulic stanowiących drogi wewnętrzne w Strzelcach Opolskich;

Uchwała Nr LIX/468/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w Strzelcach Opolskich;

Uchwała Nr LIX/469/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego samorządu Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej Tyśmienica na Ukrainie;

Uchwała Nr LIX/470/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Szymiszów;

Uchwała Nr LIX/471/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LIX/472/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie; 

Uchwała Nr LIX/473/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LIX/474/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LIX/475/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie;

Uchwała Nr LIX/476/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych, wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy; 

Uchwała Nr LIX/477/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

Uchwała Nr LIX/478/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

Uchwała Nr LIX/479/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczania wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego;

Uchwała Nr LIX/480/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r.;

Uchwała Nr LIX/481/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.; 

Uchwała Nr LIX/482/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zapytanie zgłoszone podczas obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-12-15 09:21 Kielan Małgorzata 110.54KB
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2022-12-21 09:08 Kielan Małgorzata 341.55KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2022-12-01 12:11 Tacica Bernadetta 1.14MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2022-12-01 12:10 Tacica Bernadetta 384.93KB
{format} do druków P i R
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2022-11-24 09:01 Tacica Bernadetta 119.18KB
{format} druk O
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2022-11-24 08:53 Tacica Bernadetta 250.09KB
{format} druk N
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2022-11-24 08:53 Tacica Bernadetta 248.42KB
{format} druk M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2022-11-24 08:53 Tacica Bernadetta 203.34KB
{format} druk L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2022-11-24 08:48 Tacica Bernadetta 1.33MB
{format} druk K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2022-11-24 08:48 Tacica Bernadetta 1.78MB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2022-11-24 08:48 Tacica Bernadetta 454.41KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2022-11-24 08:47 Tacica Bernadetta 748.27KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2022-11-24 08:47 Tacica Bernadetta 2.03MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2022-11-24 08:47 Tacica Bernadetta 447.98KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2022-11-24 08:47 Tacica Bernadetta 400.08KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2022-11-24 08:47 Tacica Bernadetta 325.83KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2022-11-24 08:46 Tacica Bernadetta 136.75KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2022-11-24 08:46 Tacica Bernadetta 1.99MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2022-11-24 08:46 Tacica Bernadetta 1.27MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2022-11-24 08:46 Tacica Bernadetta 3.42MB
{format} Porządek obrad Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2022-11-24 08:45 Tacica Bernadetta 109.76KB
Liczba odwiedzin: 747213