Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

Data publikacji: 2017-01-05

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

Nr A.6721.27.124.2016 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego w glądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej”.

Na podstawie art. 17pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.z 2016 r.poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich NrI X/55/2015 z dnia 26 maja 2015 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej”, obejmującego obszar miasta Strzelce Opolskie ograniczony ulicą Jemielnicką (Rozmierka– Podborzany), ulicą Osiecką, ulicą 1 Maja oraz granicą terenu górniczego „Strzelce Opolskie I”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 16 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokójnr 25, w godzinach od 800do1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędziesię w dniu 20 stycznia 2017 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej ogodz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję,że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział espołeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko,w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski wformiepisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres,ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nie przekraczalnym terminie dodnia 27 lutego 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2017-07-14 08:39
Kozołup Marek
516.5KB
Liczba odwiedzin: 42549