Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha

Data publikacji: 2016-11-23

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-11-25
Termin odwołania: 2017-01-17

Strzelce Opolskie, dnia 16 listopada 2016 r.

Nr A.6721.26.171.2016


OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr IX/54/2015 z dnia 26 maja 2015 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha”, w zakresie obejmującym obszary w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 196, 197, 198/1, 198/3, 199 (w części), 200/1 (w części), 200/2, 201, 202, 203/3, 377 (w części), 430/1, 430/2, 430/4, 430/6, 430/7, 467/1, 468/1, 468/5, 468/6, 319/2 (w części), 405/2 (w części), 410/1 (w części), 410/4 (w części), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2017 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie ponownego wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 25.11.2016r. do dnia 17.01.2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
2017-07-14 08:47
Kozołup Marek
575.79KB
Liczba odwiedzin: 42538