Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji: 2014-08-28

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-08-29
Termin odwołania: 2014-09-29

Strzelce Opolskie, dnia 25.08.2014 r.

Nr A.6721.21.21.2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XLVII/357/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującego obszar położony na terenie Osiedla Piastów Śląskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Adama Mickiewicza.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 19 września 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Strzelce Opolskie, dnia 25.08.2014 r.

Nr A.6721.21.25.2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego
wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLVII/357/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, który zostanie sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), oraz informuję, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Adama Mickiewicza oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w Biurze Architekta Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25 lub 24, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 września 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwę, nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski można wnieść także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 


Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.08.2014 r. do dnia 29.09.2014 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2017-07-14 14:03
Kozołup Marek
280.47KB
Treść ogłoszenia o przystąpieniu z udziałem społeczeństwa Treść ogłoszenia o przystąpieniu z udziałem społeczeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2017-07-14 14:03
Kozołup Marek
550.87KB
Liczba odwiedzin: 32977