Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego

Data publikacji: 2016-08-11

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 10.08.2016 r.

Nr A.6721.29.14.2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i 961),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XV/108/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego, obejmującego obszar położony w mieście Strzelce Opolskie, ograniczony:

  • od strony północnej – drogą krajową nr 94 – ul. Opolską, ul. Rynek i ul. Krakowską,
  • od strony wschodniej – częściowo granicą działki ozn. nr ewid. gruntu 2068/1,
  • od strony południowej – terenem zabudowanym przylegającym do Dużego Parku, drogą wojewódzką nr 426 – ul. Parkową i terenem Małego Parku,
  • od strony zachodniej – drogą powiatową – ul. Adama Mickiewicza

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 2 września 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.08.2016r. do dnia 2.09.2016r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2017-07-14 09:07
Kozołup Marek
256.85KB
Liczba odwiedzin: 42556