Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice

Data publikacji: 2015-07-23

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-07-24
Termin odwołania: 2015-09-14

Strzelce Opolskie, dnia 17.07.2015 r.

Nr A.6721.23.101.2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLVIII/361/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice”, obejmującego obszar ograniczony:

  • od strony północnej – granicą terenu górniczego „Strzelce Opolskie A”,
  • od strony wschodniej – granicą obrębu ewidencyjnego wsi Dziewkowice,
  • od strony południowej – linią kolejową nr 132 relacji Bytom - Wrocław Główny,
  • od strony zachodniej – granicą obrębu ewidencyjnego wsi Dziewkowice wraz z częściami działek ozn. nr ewid. gruntu: 1171/79, 1270, 1299, 1351 i 1393/4 położonych w granicach ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie,
    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2015r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 24 lipca 2015r. do dnia 14 września 2015r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
2017-07-14 11:19
Kozołup Marek
790.88KB
Liczba odwiedzin: 44204