Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o projekcie dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Data publikacji: 2018-08-31

Ważne do:

OGŁOSZENIE

 

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 17 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich

podaje do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Strzelce Opolskie wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

 

 

 

          Ponadto Burmistrz Strzelec Opolskich informuje o możliwości zapoznania się z ww. programem oraz o możliwości składania uwag
i wniosków.

Dokumentacja sprawy zostanie wyłożona do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1(pokój nr 21), w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30. 

Uwagi i wnioski należy wnosić do Burmistrza Strzelec Opolskich, jako właściwego organu do ich rozpatrzenia, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w formie pisemnej (pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie), ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres email: gk@strzelceopolskie.pl)

Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

Strzelce Opolskie 31.08.2018 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie.pdf Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2018-08-31 13:34
Koszela Adam
432.21KB
Liczba odwiedzin: 185476