Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”.

Data publikacji: 2019-10-22

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 21.10.2019r.

 

GK.6220.13.2019

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku
z wszczętym postępowaniem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, zgodnie z wnioskiem Górażdże Cement S. A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, oraz przedłożonymi przez inwestora uzupełnieniami raportu, podaję do publicznej wiadomości informację
o
prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jak wyżej w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą
jak wyżej (do wglądu m.in. wniosek, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21
(w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7
30 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530).
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie 30 dni, we wskazanym
w niniejszym obwieszczeniu okresie. O
rganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich jako organ prowadzący postępowanie, właściwy do wydania wnioskowanej decyzji. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, wskazanym
w niniejszym obwieszczeniu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na terenie sołectw Szczepanek, Farska Kolonia i Adamowice oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od
22 października do 20 listopada 2019r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
StrzOp_dok_2018.pdf StrzOp_dok_2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2020-06-25 11:56
Koszela Adam
4.55MB
Uzupełnienie nr 2 Raportu o Strzelce Opolskie.pdf Uzupełnienie nr 2 Raportu o Strzelce Opolskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2020-06-25 11:56
Koszela Adam
355.77KB
Uzupełnienie nr 1 Raportu o Strzelce Opolskie.pdf Uzupełnienie nr 1 Raportu o Strzelce Opolskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2020-06-25 11:53
Koszela Adam
5.07MB
Obwieszczenie 2 skan.pdf Obwieszczenie 2 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2019-10-22 15:04
Koszela Adam
345.25KB
Liczba odwiedzin: 188074