Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w granicach zaprojektowanego obszaru górniczego „Szymiszów I”.

Data publikacji: 2018-03-28

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 27.03.2018r.

 

GK.6220.2.2018

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w granicach zaprojektowanego obszaru górniczego „Szymiszów I”, położonego w miejscowości Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z wnioskiem Pana Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie przy ul. Zwycięstwa 1.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą
jak wyżej (do wglądu m.in. „Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Eksploatacja złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w granicach zaprojektowanego obszaru górniczego „Szymiszów I”, położonego w miejscowości Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie”) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek 730 - 1530). Uwagi i wnioski
w niniejszej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie 30 dni, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich jako organ prowadzący postępowanie, właściwy do wydania wnioskowanej decyzji. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, wskazanym w niniejszym obwieszczeniu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 28 marca do 26 kwietnia 2018r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 1a skan.pdf Obwieszczenie 1a skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2018-03-28 12:03
Koszela Adam
480.76KB
Liczba odwiedzin: 244259