Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”.

Data publikacji: 2019-06-19

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 19.06.2019r.

 

GK.6220.13.2019

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku
z wszczętym postępowaniem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, zgodnie z wnioskiem Górażdże Cement S. A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jak wyżej w ramach prowadzonego postępowania.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą
jak wyżej (do wglądu m.in. wniosek, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek 730 - 1530). Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie 30 dni, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich jako organ prowadzący postępowanie, właściwy do wydania wnioskowanej decyzji. Uwagi
i wnioski złożone po upływie terminu, wskazanym w niniejszym obwieszczeniu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na terenie sołectw Szczepanek, Farska Kolonia i Adamowice oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 19 czerwca do 18 lipca 2019r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
dok_inw_przyr_koncesja_SOP.pdf dok_inw_przyr_koncesja_SOP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-06-25 11:34
Koszela Adam
6.92MB
Raport dla Kopalni Strzelce Opolskie Tom II marzec 2019r .pdf Raport dla Kopalni Strzelce Opolskie Tom II marzec 2019r .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2020-06-25 11:34
Koszela Adam
12.44MB
Raport dla Kopalni Strzelce Opolskie Tom I marzec 2019r .pdf Raport dla Kopalni Strzelce Opolskie Tom I marzec 2019r .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2020-06-25 11:33
Koszela Adam
14.01MB
Obwieszczenie 1a skan.pdf Obwieszczenie 1a skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2019-06-19 14:09
Koszela Adam
449.24KB
Liczba odwiedzin: 185659