Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie”.

Data publikacji: 2019-05-10

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 9.05.2019r.

 

GK.6220.13.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.04.2019r. Górażdże Cement S. A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie”.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1).

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na terenie sołectw Szczepanek, Farska Kolonia
i Adamowice.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 10 maja do 23 maja 2019r.

 

 

 

 

Zał.: Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 1 skan.pdf Obwieszczenie 1 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2019-05-10 13:14
Koszela Adam
711.01KB
Liczba odwiedzin: 185654