Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 1807 O na odcinku Rozmierka Grodzisko Kadłub.

Data publikacji: 2020-04-15

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 14.04.2020r.

GK.6220.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, w imieniu
i z upoważnienia którego działa Pan Arkadiusz Żurakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AR – DOM Biuro Projektowo – Usługowe z siedzibą w Prudniku przy
ul. Mierosławskiego 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 w godzinach pracy Urzędu,
tj.: poniedziałek ÷ piątek od 900 do 1300. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1).

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectw Rozmierka, Grodzisko
i Kadłub.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 77 40-49-348.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 15 kwietnia do 28 kwietnia 2020r.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 1 skan.pdf Obwieszczenie 1 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2020-04-15 13:07
Koszela Adam
515.73KB
Liczba odwiedzin: 220268