Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 10MW w m. Strzelce Opolskie.

Data publikacji: 2020-02-12

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 11.02.2020r.

 

GK.6220.41.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.12.2019r. Pana Olafa Korgel działającego w imieniu i z upoważnienia spółki Gospodarka Solarna Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 10MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie działek o nr nr: 135, 136, 137/2 i 138/2 w miejscowości Strzelce Opolskie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1).

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia (na terenie sołectwa Nowa Wieś).

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 12 lutego do 25 lutego 2020r.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 1 skan.pdf Obwieszczenie 1 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2020-02-12 10:15
Koszela Adam
513.56KB
Liczba odwiedzin: 313821