Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na uwzględnieniu nowych rodzajów odpadów o kodzie 20 01 99 na na działkach o nr nr 585/12 i 585/13 obręb 0074 Szymiszów.

Data publikacji: 2020-05-13

Ważne do:

 

Strzelce Opolskie, dnia 12.05.2020r.

GK.6220.3.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 2,
w imieniu i z upoważnienia którego działa Pani Małgorzata Poskart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Usług Projektowych Poskart z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Wyspiańskiego 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uwzględnieniu nowych rodzajów odpadów:

 1. o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny/popioły
  i żużle wytworzone w gospodarstwach domowych) zbieranych poza instalacją wymagającą pozwolenia zintegrowanego w ramach zbiórki "u źródła" na terenie działki nr 585/13 obręb 0074 Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie oraz
 2. o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny/niekwalifikowane
  do odpadów medycznych, odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igły i strzykawki, testy) zbieranych na terenie PSZOK w Szymiszowie na działce
  nr 585/12 obręb 0074 Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, od poniedziałku do piątku w godzinach, od 800 do 1400. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski
w przedmiotowej sprawie strony mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1).

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na terenie sołectw Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, tel.: 77/40-49-348

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 13 maja do 26 maja 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256
  ze zm.);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 1 — z rozszerzeniem skan.pdf Obwieszczenie 1 — z rozszerzeniem skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2020-05-13 12:37
Koszela Adam
521.86KB
Liczba odwiedzin: 220267