Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w granicach zaprojektowanego obszaru górniczego „Szymiszów I”

Data publikacji: 2018-08-07

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 6.08.2018r.

 

GK.6220.2.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.
poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 22.01.2018r. Pana Roberta Białdygi prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą PHU Transkom z siedzibą w m. Jaryszów przy ul. Zwycięstwa 1, została wydana decyzja nr GK.6220.2.2018 z dnia 3.08.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego
„Szymiszów” w granicach zaprojektowanego obszaru górniczego „Szymiszów I”, położonego
w miejscowości Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie.

 

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia
o jej wydaniu.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac
Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek
od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2018r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
2018-08-07 14:57
Koszela Adam
419.39KB
Liczba odwiedzin: 185480