Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w m. Szymiszów na działce nr 982.

Data publikacji: 2020-01-15

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 14.01.2020r.

 

GK.6220.22.2019

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 24.06.2019r. Pana Sławomira Radkowskiego, działającego w imieniu
i z upoważnienia PV130 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A, została
wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.22.2019 z dnia 13.01.2020r.
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 982 obręb Szymiszów.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na terenie
sołectwa Szymiszów Osiedle.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 15 stycznia do 28 stycznia 2020r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2020-01-15 11:33
Koszela Adam
365.23KB
Liczba odwiedzin: 313818