Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1MW w miejscowości Rożniątów (projekt Rożniątów II).

Data publikacji: 2020-06-23

Ważne do:

  Strzelce Opolskie, dnia 22.06.2020r.

GK.6220.4.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 24.02.2020r. Pani Izy Michałek, działającej w imieniu
i z upoważnienia spółki Elektrownia PV 56 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Puławskiej 2, została wydana decyzja nr GK.6220.4.2020 z dnia 22.06.2020r.
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 470 obręb 0069
Rożniątów (projekt Rożniątów II).

 

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia
o jej wydaniu.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectwa Rożniątów.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac
Myśliwca 1 w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, tel. 77/40-49-348

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 23 czerwca do 6 lipca 2020r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2020-06-23 15:37
Koszela Adam
417.76KB
Liczba odwiedzin: 194661