Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji: 2020-06-23

Ważne do:

  Strzelce Opolskie, dnia 22.06.2020r.

GK.6220.41.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 18.12.2019r. Pana Olafa Korgel, działającego w imieniu
i z upoważnienia spółki Gospodarka Solarna Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja 9, została wydana decyzja nr GK.6220.41.2019 z dnia 19.06.2020r.
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zabudowie
systemów fotowoltaicznych o mocy do 10MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie działek o nr nr: 135, 136, 137/2 i 138/2 w miejscowości Strzelce Opolskie.

 

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia
o jej wydaniu.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectwa Nowa Wieś.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac
Myśliwca 1 w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, tel. 77/40-49-348

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 23 czerwca do 6 lipca 2020r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-06-23 15:28
Koszela Adam
421.68KB
Liczba odwiedzin: 192601