Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji środowiskowej dot. budowy elektrowni słonecznej na działce nr 470 obręb 0069 Rożniątów.

Data publikacji: 2020-06-15

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 12.06.2020r.

 

GK.6220.33.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 i 113 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256
ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

o wydanym postanowieniu nr GK.6220.33.2019 z dnia 12.06.2020r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.33.2019 z dnia 28.02.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 470 obręb 0069 Rożniątów.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia zażalenia na wydane postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia
o jego wydaniu.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectwa Rożniątów.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy
w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac
Myśliwca 1 w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, tel. 77/40-49-348.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 15 czerwca do 29 czerwca 2020r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 7 skan.pdf Obwieszczenie 7 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-06-15 11:54
Koszela Adam
407.75KB
Liczba odwiedzin: 194662