Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji: 2020-05-08

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 8.05.2020r.

GK.6220.41.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Pana Olafa Korgel, działającego w imieniu i z upoważnienia spółki Gospodarka Solarna Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja 9, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zabudowie
systemów fotowoltaicznych o mocy do 10MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie działek o nr nr: 135, 136, 137/2 i 138/2 w miejscowości Strzelce Opolskie.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu,
tj.: poniedziałek ÷ piątek od 800 do 1400. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie 7 dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości. Bliższe informacje pod nr telefonu: 77 40-49-348.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie
internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 11 maja do 25 maja 2020r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100),
  Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 5 skan.pdf Obwieszczenie 5 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2020-05-08 08:55
Koszela Adam
475.58KB
Liczba odwiedzin: 232710