Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1807 O na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub.

Data publikacji: 2020-06-15

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 12.06.2020r.

GK.6220.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek z dnia 11.02.2020r.
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2
w imieniu i z upoważnienia której działa Pan Arkadiusz Żurakowski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą AR – DOM Biuro Projektowo – Usługowe z siedzibą w Prudniku przy ul. Mierosławskiego 19, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 1807 O Strzelce
Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub.

 

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w terminie 14 dni
od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski
w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (parter, pokój nr 1).

 

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectw Rozmierka, Grodzisko
i Kadłub.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, nr tel. 77/40-49-348

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 15 czerwca do 29 czerwca 2020r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100),
  Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 5 skan.pdf Obwieszczenie 5 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2020-06-15 11:38
Koszela Adam
497.74KB
Obwieszczenie 5.doc Obwieszczenie 5.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2020-06-15 11:35
Koszela Adam
40.5KB
Liczba odwiedzin: 220847