Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o zakończony postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego "Szymiszów" w granicach obszaru górniczego "Szymiszów I".

Data publikacji: 2018-06-11

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 8.06.2018r.

 

GK.6220.2.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek z dnia 22.01.2018r.
Pana Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie przy ul. Zwycięstwa 1,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na:

 

eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów” w granicach zaprojektowanego
obszaru górniczego „Szymiszów I”, położonego w miejscowości Szymiszów, gmina Strzelce Opolskie.

 

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w terminie 14 dni
od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski
w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (parter, pokój nr 1).

 

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie
internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

na okres od 11 czerwca do 25 czerwca 2018r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 5 skan.pdf Obwieszczenie 5 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2018-06-11 14:15
Koszela Adam
409.52KB
Liczba odwiedzin: 184722