Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia wapieni ze złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie".

Data publikacji: 2020-06-23

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 22.06.2020r.

GK.6220.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Górażdże Cement S. A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania wapieni ze złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie ”.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie 14 dni od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie
internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na terenie sołectw
Szczepanek, Farska Kolonia i Adamowice.

Sprawę prowadzi: Adam Koszela, tel.: 77/40-49-348.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 23 czerwca do 6 lipca 2020r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100),
  Myśliwca 1;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 1. listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.);
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
 • mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 5 skan.pdf Obwieszczenie 5 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2020-06-23 10:03
Koszela Adam
473.69KB
Liczba odwiedzin: 192618