Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2016-12-23

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 6.09.2016r. Pana Roberta Białdygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU Transkom z siedzibą w m. Jaryszów przy ul. Zwycięstwa 1, została wydana decyzja nr GK.6220.40.2016 z dnia 19.12.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia o jej wydaniu.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 23 grudnia 2016r. do 5 stycznia 2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2017-06-27 09:02
konto intracom
426.5KB
Liczba odwiedzin: 153667