Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2016-11-07

Ważne do:

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 18.10.2016r. Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Mickiewicza 10, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.54.2016 z dnia 2.11.2016r. o przeniesieniu na rzecz Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 14.11.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 7 listopada do 21 listopada 2016r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
2017-06-27 09:14
konto intracom
386.84KB
Liczba odwiedzin: 153664