Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2017-10-17

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 16.10.2017r.

 

GK.6220.68.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich
nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą
(do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz
z uzupełnieniami) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21
(w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530)
w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Uwagi
i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 17 października do 15 listopada 2017r.

Liczba odwiedzin: 209939