Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2017-04-04

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 3.04.2017r.

GK.6220.65.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 10.11.2016r. Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 10, została wydana decyzja nr GK.6220.65.2016 z dnia 3.04.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Farska Kolonia na działkach o nr nr: 607/9, 853 i 884 obręb 0082 Strzelce Opolskie.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia obwieszczenia o jej wydaniu.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
2017-06-27 09:55
konto intracom
419.98KB
Liczba odwiedzin: 153685