Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-10-29

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 5.08.2014r. PPO Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25, została wydana decyzja nr GK.6220.18.2014.AK5 z dnia 28.10.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 3 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od ostatniego dnia jej obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 29 października do 12 listopada 2015r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2017-06-27 10:14
konto intracom
478.44KB
Liczba odwiedzin: 220505