Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-10-20

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Strzelec Opolskich
zawiadamia,

że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 20.07.2015r. Pana Mirosława Sieja z Przedsiębiorstwa Usługowo – Projektowego „MI” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piłsudskiego 10B/1, działającego w imieniu i z upoważnienia Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, zostało wydane postanowienie nr GK.6220.14.2015 z dnia 13.10.2015r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Dolna na działkach o nr nr 2777/1 obręb Strzelce Opolskie, 951/1, 1166, 1174 obręb Rożniątów oraz 174/2 i 254 obręb Dolna.

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w terminie 7 dni od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) we wskazanym wyżej terminie.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w terminie od 20 października do 2 listopada 2015r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
2017-06-27 10:17
konto intracom
554.6KB
Liczba odwiedzin: 220507