Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-09-11

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
 

Burmistrz Strzelec Opolskich,
działając w porozumieniu z Burmistrzem Leśnicy,
zawiadamia,


że na wniosek z dnia 20.07.2015r. Pana Mirosława Sieja z Przedsiębiorstwa Usługowo – Projektowego „MI” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piłsudskiego 10B/1 działającego w imieniu i z upoważnienia Zarządu Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Dolna na działkach o nr nr 2777/1 obręb Strzelce Opolskie, 951/1, 1166, 1174 obręb Rożniątów oraz 174/2 i 254 obręb Dolna.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości zapoznania się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1). Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w terminie od 11 września do 24 września 2015r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2017-06-27 10:21
konto intracom
458.06KB
Liczba odwiedzin: 223936