Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-08-27

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)


Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia,


że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 5.08.2014r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.08.2014r.) PPO Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 3 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i 3 ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14,

zostało zakończone postępowanie dowodowe.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w terminie 14 dni od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 27 sierpnia do 9 września 2015r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
2017-06-27 10:26
konto intracom
446.82KB
Liczba odwiedzin: 223927