Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2015-07-15

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Strzelec Opolskich
podaje do publicznej wiadomości,


że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 3 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i 3 ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14,

zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.18.2014.AK5 z dnia 20.10.2014r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą (do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnienie raportu) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530) w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 15 lipca do 12 sierpnia 2015r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2017-06-27 10:44
konto intracom
484.22KB
Liczba odwiedzin: 223935