Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2017-04-04

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 3.04.2017r.

GK.6220.68.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą (do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do1530) w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 4 kwietnia do 5 maja 2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
2017-06-27 12:14
konto intracom
397.31KB
Liczba odwiedzin: 220510