Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2017-04-04

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 3.04.2017r.

GK.6220.47.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) – dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich

zawiadamia,

że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 23.09.2016r. Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 127, zostało wydane postanowienie nr GK.6220.47.2016 z dnia 3.04.2017r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 – 42+782 z podziałem na zadania A i B.Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie. Stosownie do zapisów art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski do sprawy, strony postępowania mogą zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie
od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
2017-06-27 12:22
konto intracom
430.4KB
Liczba odwiedzin: 220515